Všechny kategorie
Kategorie
Elektrik Partner (https://www.ep-elektro.cz/)

Obchodní podmínky

Obchodní společnosti

Elektrik Partner s.r.o.

se sídlem : Hvězdná 878/1, 466 01 Jablonec nad Nisou

identifikační číslo :  25480782

zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20138

pro prodej zboží prostřednictví online obchodu umístěného na adrese http://www.ep-elektro.cz/

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Obchodní společnosti Elektrik Partner s.r.o., se sídlem Hvězdná 878/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25480782 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.ep-elektro.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským  jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Všechny zde uvedené ceny jsou platné pouze pro objednávky uskutečněné přes webové rozhraní. Ceny neplatí pro běžný nákup v provozovně prodávajícího.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém  rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • prodávajícím - obchodní firmu a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)

 • kupujícího - jméno a příjmení, případně obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost , CZ telefonní číslo nebo telefonní číslo na operátora registrovaného v České republice ve tvaru (+420xxxxxxxxx) a elektronickou adresu kupujícího

 • objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) - kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu firmy Elektrik Partner s.r.o.)

 • množství požadovaných kusů produktů

 • vybraný způsob platby

 • vybraný způsob doručení objednávaného zboží a adresu pro dodání zboží

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

Ověření objednávky 

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, o čemž informuje kupujícího písemným potvrzením objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat (dále jen „potvrzení objednávky“). Objednávka je považována mezi stranami za závaznou doručením potvrzení objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Způsob platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 • v hotovosti v provozovnách prodávajícího na adrese Hvězdná 878/1, 466 01, Jablonec nad Nisou , nebo Vojtěšská 420/6 , 412 01 Litoměřice

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 964368379/0800

Standardní způsob platby je v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Jiné způsoby platby závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím učiněné telefonicky či elektronickou poštou při ověřování objednávky.

V případě platby v hotovosti či v případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle údajů uvedených v zálohové faktuře, kterou kupující obdrží současně s potvrzením objednávky.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je v takovém případě oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Pokud kupující zvolí tento způsob platby a příslušné peněžní prostředky nebudou na účet kupujícího připsány ani do 3 pracovních dnů od splatnosti pohledávky prodávajícího, poté má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy, čímž se kupní smlouva od počátku ruší a objednávka není pro smluvní strany závazná. Kupující bude v případě prodlení se zaplacením kupní ceny prodávajícím vyzván elektronickou poštou k úhradě kupní ceny. O odstoupení od smlouvy bude kupující informován elektronickou poštou.

Prodávající je nucen tuto praxi zavést, jelikož po objednání zboží kupujícím při zvolení způsobu úhrady bezhotovostním převodem je zboží automaticky prodávajícím připraveno k odeslání a vyřazeno z nabídky. Vzhledem k tomu, že se prodávající zavazuje, že v případě úhrady objednávku neprodleně odešle, zboží není možné dál nabízet na internetovém obchodu dalším zákazníkům, čímž se prodávající vystavuje riziku vzniku škody prodávajícímu z důvodu ušlých zisků.

 

Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Způsoby dodání zboží, ze kterých může kupující volit

 • na adresu dodání s dobírkou

 • na adresu dodání bez dobírky

 • osobní odběr v místě provozovny kupujícího

 

Prodávající zaručuje dodání zboží v níže uvedených termínech za splnění těchto podmínek:

 • dojde k ověření objednávky

 • jsou k dispozici volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství

 • v případě bezhotovostní platby dojde k připsání příslušné částky na účet prodávajícího

 • uhrazení všech předešlých pohledávek prodávajícího za kupujícím, které jsou splatné a dosud nebyly uhrazeny.

 

Stav zásob:

Před rozkliknutí na detail určitého nabízeného produktu můžete vysledovat, zda je zboží momentálně skladem či nikoliv. Pokud je u detailu zboží uvedeno:

 • Stav skladu - SKLADEM, zboží je skladem a v případě splnění předešlých podmínek bude kupujícímu dodáno do dvou pracovních dnů od objednání zboží

 • Stav skladu - STAV NA DOTAZ, v takovém případě se kupující může buď telefonicky, nebo prostřednictví prostředků elektronické komunikace informovat ohledně termínu, ve kterém dojde k doplnění skladových zásob a termínu, ve kterém bude možné dodat toto zboží. Pokud bude zboží objednáno, aniž by se kupující dotázal ohledně termínu doplnění skladových zásob a dodání zboží, bude kupujícího prodávající informovat o těchto skutečnostech elektronickou poštou současně s potvrzením objednávky

 • Stav skladu - NASKLADNĚNÍ v případě objednání. Pro naskladnění a termín předpokládaného odeslání jsou na shopu uvedeny časové údaje (1-2 dny, 2-3 dny, 3-4 dny, 4-7 dnů ). Časové údaje naskladnění jako je 10 dnů, 14 dnů, 21 dnů, jsou uvedeny zejména pro položky zakázkové výroby, sezonního zboží, nebo položky našeho konkrétního dovozu ze zahraničí. 

Prodávající prohlašuje, že aktualizace skladu zásob se provádí každých 30 minut, 24 hodin denně v pracovním týdnu pondělí - pátek. O víkendech a svátcích dochází k aktualizaci 2x za 24 hodin.

 

Na adresu dodání s dobírkou

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (prostřednictvím dopravce).Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu ve schránce lístek s telefonním číslem depa, do jehož regionu patří. Kupující může zavolat na uvedené číslo a domluvit si jiné místo a čas dodání. Pokud se kupující neozve, dopravce přijede na adresu dodání zboží ještě druhý den a potom za dalších sedm dní. Po tuto dobu leží zásilka kupujícího v depu dopravce, po devíti dnech se vrací prodávajícímu. V takovém případě je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, o čemž informuje kupujícího elektronickou poštou.

 

Na adresu dodání bez dobírky

 Zboží je dodáno za stejných podmínek jako v případě dodání zboží s  dobírkou. V případě tohoto způsobu dodání zboží kupujícímu nebude účtován poplatek za dodání zboží s dobírkou, čímž se zmenší celkové náklady kupujícího na dodání zboží.

Tento způsob dodání zboží je možný jen v případě, kdy bude zvolen způsob platby bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že v den připsání částky na jeho účet bude zboží neprodleně odesláno na adresu kupujícího.

Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (prostřednictvím dopravce).

 

Osobní odběr v provozovně prodávajícího

Pokud si kupující vybere možnost dodání zboží prostřednictvím osobního odběru v místě provozoven kupujícího na adresách:

Hvězdná 878/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, nebo

Vojtěšská 420/6 , 412 01 Litoměřice.

Poté se zavazuje odebrat zboží na těchto adresách. Po připravení objednávky k vyzvednutí prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží elektronickou poštou dle údajů uvedených na objednávce, a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedených podmínek pro dodání zboží. Zboží lze v provozovně převzít, až po doručení výše uvedené výzvy. V případě, kdy si kupující zvolí tento způsob dodání zboží a předmětné zboží nevyzvedne v provozovně podávajícího ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k vyzvednutí zboží, poté má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy, čímž se kupní smlouva od počátku ruší a objednávka není pro smluvní strany závazná. Kupující bude v případě prodlení vyzvednutí zboží prodávajícím vyzván elektronickou poštou k vyzvednutí zboží. O odstoupení od smlouvy bude kupující informován elektronickou poštou.

 

Dopravné a Poštovné

Při objednávce nad 2.500,- Kč vč. DPH účtujeme:

 • Dopravné GLS nebo Česká pošta - ZDARMA

 • Dobírka -  40,- Kč

 • Při platbě převodem nad 2.500,-Kč dobírka a doprava -  ZDARMA.

Při objednávce do 2.500,- Kč vč. DPH účtujeme:

 • Na dobírku - dopravné GLS – 90,- Kč  +  dobírka – 40,- Kč

 • Převodem  - dopravné GLS – 90,- Kč  +  dobírka – 0,- Kč

 • Na dobírku - dopravné Česká Pošta – 120,- Kč  +  dobírka – 40,- Kč

 • Převodem  - dopravné Česká Pošta – 120,- Kč  +  dobírka – 0,- Kč

 

K přepravě využívá prodávající přednostně služeb přepravní společnosti GLS s.r.o.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Avšak i přes to prodávající umožní kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je výše uvedený druh zboží, ale kupující je povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek v maximální výši rovnající se kupní ceně zboží. Storno poplatek bude prodávajícím určen vzhledem k nákladům vynaloženým na individualizaci zboží a poté mu bude prodávajícím vyúčtován, o čemž bude prodávajícím vyrozuměn elektronickou poštou.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo místo podnikání také na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@elektrikpartner.cz.

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. V případě takového odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky poskytnuté kupujícím do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající upozorňuje kupujícího, že náklady spojené s vrácením zboží nese sám spotřebitel. Dále prodávající tímto sděluje kupujícímu, že v souladu s § 1832 odst. 4 občanského zákoníku není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí, že odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání

 

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou)

•odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou; 

• přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace z důvodu poškozené zásilky přepravní společností, požadujeme fotodokumentaci poškození zboží i jeho obalu. Každá námi odeslaná zásilka je pojištěna, pro tuto skutečnost je nutné doložit předchozí zmíněné údaje. 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

 

Mimosoudní řešení sporů

V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, prodávající informuje kupujícího – spotřebitele, že má možnost řešit spory mezi ním a prodávajícím prostřednictvím příslušného orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce.

Bližší informace je možné nalézt na internetové stránce www.coi.cz – mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI (ADR).

 

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:  Hvězdná 878/1, 466 01, Jablonec nad Nisou, adresa elektronické pošty:  info@elektrikpartner.cz , telefon  483 315 989 , 483 319 709.

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v místě podnikání prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.

Kupující uzavřením kupní smlouvy prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.září 2015.

V Jablonci nad Nisou dne 1. 9. 2015